Statut NSS OO JU KBZ

Na osnovu clana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine FBiH", broj 45/02), Osnivacka skupština Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sindikat), na Skupštini održanoj 30.10.2006. godine u Sarajevu, donosi: S T A T U T Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosni i Hercegovini.

OPŠIRNIJE - PDF