Nadzorni odbor

Na osnovu zakljucaka sa Izborne skupštine NSS radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH OO JU Kantonalna  bolnica Zenica, održanoj 15.12.2015. godine donijeta je:

ODLUKA

o imenovanju novog saziva nadzornog odbora

Za clanove Nadzornog odbora NSSRZUZ FBIH OO JU Kantonalna bolnica Zenica izabrani su:

  1. Poljac Jug
  2. Pinjic Sefika
  3. Hadziosmanovic Minka
  4. Mujezinovic Alisa
  5. Jerkovic DIjana

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica,15.12.2015. godine
Broj: 1-2/2015