06Decembar2023

Pravilnik o radu KBZ

Na osnovu clana 107. Zakona o radu (Službene novine F BiH broj 43/99, 32/00 i 29/03), clana 35. i 51. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (precišcen  tekst), odredaba Opceg kolektivnog ugovora za  podrucje Federacije BiH (Službene novine F BiH broj 54/05), odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH (Službene  novine F BiH  broj  61/07), clana  2. Sporazuma o dinamici primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zapolenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH, Upravni odbor JU Kantonalna bolnica Zenica na sjednicama održanim dana 22.1.2008. god., 22.4.2008. god., 8.7.2008. god., 22.7.2008. god., 4.11.2008. god., 30.12.2008. god., 11.2.2009. god., 7.4.2009. god., 26.5.2009. god., 25.8.2009. god., 10.11.2009. god., 26.1.2010. god., 26.2.2010. god., 25.5.2010. god., 28.9.2010. god., 30.11.2010. god., 27.12.2010. god., 25.1.2011. god., 29.3.2011. god., 30.12.2011. god., 19.1.2012. god., 2.2.2012. god., 28.2.2012. god., 27.3.2012. god., 24.4.2012. god., 27.11.2012. god., 29.1.2013. god. i  26.3.2013. god. a nakon konsultacija sa Predsjedništvom Osnovne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu JU Kantonalna bolnica Zenica, donosi P R A V I L N I K O R A D U

OPŠIRNIJE - PDF